خانه های هوشمند

خانه های هوشمند در جهان امروز به سرعت درحال پیشرفت هستند. دنیا به سمت اتوماسیون و هوشمندسازی در حرکت است البته این تغییرات خیلی زود به کشور ما نیز راه یافته و نمیتوان آن را مختص به چند کشور پیشرفته دانست.ادامه مطلب