استفاده از جزیره در کابینت آشپزخانه

جزیره آشپزخانه یک پیشخوان مستقل است که جدا از کابینت معمولا در وسط آشپزخانه قرار می گیرد و یا جدا کننده آشپزخانه از نشیمن خانه می باشد.ادامه مطلب