سبک گوتیک قدیمی اما شگفت انگیز

 

معماری گوتیک، از خاص ترین سبک‌ها در دوره‌های تاریخی معماری اروپا به شمار می رود. گوتیک سبکی مذهبیست که همیشه در خدمت کلیسا بوده. البته برخی کاشناسان، معماری گوتیک را مشابه با سبک معماری رومیان میدانند، دلیل آن هم استفاده گوتیک از سبک ها و ساختار های مشابه معماری رومی میباشد.ادامه مطلب